Przejdź do nawigacji Przejdź do treści strony

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych, FUNDACJA OSÓB SPOŁECZNIE AKTYWNYCH  F O S A informuje, iż popiera wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. Administrator dołożył wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowe przepisy prawa poprzez wdrożenie odpowiedniej wewnętrznej polityki ochrony danych, która zapewnia skuteczną ochronę danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest ZARZĄD FUNDACJI OSÓB SPOŁECZNIE AKTYWNYCH  F O S A z siedzibą w Rąbieniu, Rąbień AB 59, 95-070 Aleksandrów Łódzki. 

Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres pocztowy Fundacji F.O.S.A. wskazany wyżej lub na adres e-mail: fundacjafosa@wp.pl. Ponadto można skontaktować się za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Przetwarzamy dane osobowe w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód. Przetwarzamy nie więcej danych niż to jest konieczne.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy fundacji  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie fundacji. Przetwarzanie przez podmioty zewnętrzne ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez fundację.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego.

Posiadacie Państwo prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (wyłącznie w zakresie, w którym obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  2. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania;
  3. informacji czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zarząd FUNDACJI OSÓB SPOŁECZNIE AKTYWNYCH  F O S A informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. Administrator Bezpieczeństwa Informacji stał się na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) Inspektorem Ochrony Danych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Imię i nazwisko: Sylwester Krawczyk

Adres e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanej frazy

Brak wyników wyszukiwania