Fundacja Osób Społecznie Aktywnych

Fundacja F.O.S.A. powołana została w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz działań charytatywnych, udzielania pomocy osobom uzależnionym i osobom z ich otoczenia, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Obecnie w strukturach fundacji znajduje się 3 podmioty:  Warsztaty Terapii Zajęciowej, Fundacja Instytut Badań Nad Ekonomią Społeczną, Dom Pomocy Społecznej. Ponadto współpracujemy z wieloma organizacjami z terenu całego województwa łódzkiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Pomoc finansową i rzeczową dla osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
  • Organizowanie akcji pomocowych z udziałem innych podmiotów.
  • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe, finansowe oraz prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie terapii uzależnień.
  • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
  • Pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
  • Organizowanie i prowadzenie domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej.
  • Organizowanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz innych form ekonomii społecznej.
  • Pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych.
  • Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych.

Galeria zdjęć

Załączniki

LP Nazwa Rodzaj Rozmiar
files_8f96405b64ff5b706a71b2482df804ca835190 pdf 1,85 MB