Szkolenie dot. przestrzegania zapisów Protokołu Stambulskiego
  • 07 listopada 2022

Szkolenie dot. przestrzegania zapisów Protokołu Stambulskiego

W dniach 11-12 października 2022 r., 72 pracowników DPS uczestniczyło w szkoleniu dot. przestrzegania zapisów Protokołu Stambulskiego, który został stworzony w 1999 roku przez grupę ponad 75 ekspertów (głównie lekarzy, prawników i psychologów), reprezentujących 40 organizacji z 15 krajów.

Oficjalna nazwa Protokołu Stambulskiego to „Podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania” i stanowi oficjalny dokument Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jego przyjęcie w roli narzędzia zwalczania tortur rekomendują zarówno Zgromadzenie Ogólne ONZ jak i Komisja Praw Człowieka ONZ (od 2006 r. Rada Praw Człowieka ONZ).

Uczestnicy podczas szkolenia zapoznali się m.in. z narzędziami przestrzegania Protokołu Stambulskiego w DPS oraz zwiększyli swoją wiedzę w zakresie aspektów prawnych i wytycznych Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Dzięki szkoleniu kadra DPS wzmocniła swój potencjał oraz podniosła umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego pn. Protokół Stambulski, współfinansowanego ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa

Łódzkiego – www.lodzkie.pl