Fundacja Osób Społecznie Aktywnych

Fundacja F.O.S.A. powołana została w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz działań charytatywnych, udzielania pomocy osobom uzależnionym i osobom z ich otoczenia, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Obecnie w strukturach fundacji znajduje się 3 podmioty:  Warsztaty Terapii Zajęciowej, Fundacja Instytut Badań Nad Ekonomią Społeczną, Dom Pomocy Społecznej. Ponadto współpracujemy z wieloma organizacjami z terenu całego województwa łódzkiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Pomoc finansową i rzeczową dla osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
  • Organizowanie akcji pomocowych z udziałem innych podmiotów.
  • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe, finansowe oraz prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie terapii uzależnień.
  • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
  • Pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
  • Organizowanie i prowadzenie domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej.
  • Organizowanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz innych form ekonomii społecznej.
  • Pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych.
  • Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych.

ZAŁĄCZNIKI


Galeria zdjęć: Fundacja Osób Społecznie Aktywnych


Aktualności

Polski na dobry start

Fundacja F.O.S.A. w dniu 1 sierpnia 2022 r. podpisała umowę z Województwem Łódzkim – www.lodzkie.pl na realizację zadania pn. „Polski na dobry start”. Dofinansowanie zostało uzyskane w ramach Wojewódzkiego Programu „Moce...

czytaj więcej

Dziękujemy naszemu niezawodnemu personelowi

Dziękujemy naszemu niezawodnemu personelowi Domu Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej który od rana przynosił niezbędne produkty którymi będziemy mogli wesprzeć mieszkańców Ukrainy w tym bardzo trudnych chwilach. Dziękuję - Magda,...

czytaj więcej