Informacja dotycząca trwałości projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim”

Z dniem 28 lutego 2022 r. zakończyła się realizacja partnerskiego projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania  IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w związku z umową nr RPLD 09.02.01-10-B058/18-00.

W ramach zapewnienia trwałości, rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług oferowanych w ramach projektu, Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. ogłasza gotowość przez okres odpowiadający okresowi 36 miesięcy, do świadczenia specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania w tym:

 • specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • pracy socjalnej,
 • fizjoterapii/rehabilitacji.

PAKIET USŁUG Z CENNIKIEM  do pobrania

„Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” – pod tą tajemniczą nazwą kryje się projekt, który ma za zadanie wesprzeć osoby niesamodzielne i niepełnosprawne w ich codziennym życiu.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, od 1 marca, przez następne 3 lata, blisko tysiąc osób z naszego powiatu, będzie mogło skorzystać m.in. z bezpłatnych porad prawnych, specjalistycznych usług opiekuńczych i zdrowotnych, a także uzyskać pomoc przy załatwianiu codziennych spraw.

Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim" realizowany będzie w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. 

Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu oraz pięciu partnerów:

 1. Gmina Miasto Zgierz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, 
 2. Gmina Miasto Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, 
 3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu, 
 4. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu, 
 5. Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w Rąbieniu. 
 6. Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w Rąbieniu 

Specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania 

Realizacja zadania polegać będzie na wsparciu osób niepełnosprawnych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym fizjoterapii/rehabilitacji) w miejscu zamieszkania. 

Każdej osobie niepełnosprawnej zakwalifikowanej do projektu przysługiwać będzie miesięcznie:

 • 24 godziny specjalistycznych usług (w tym 2 godziny wsparcie psychologa, 2 godziny wsparcia pracownika socjalnego, 20 godzin – wsparcia opiekuna),
 • 50 godzin fizjoterapii w okresie  10 miesięcy. 

Usługa fizjoterapii i rehabilitacji świadczona będzie na podstawie skierowania od lekarza POZ lub specjalisty oraz Indywidualnej Ścieżki Wsparcia. Wsparcie dostosowane będzie do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności uczestnika. Zakres i liczba godzin wsparcia będzie odpowiadała  na zdiagnozowane potrzeby osoby niepełnosprawnej określone w IŚW utworzonej przez psychologa i pracownika socjalnego i zostanie określona w trójstronnym kontrakcie. 

Do realizacji zadań zakupiony zostanie sprzęt rehabilitacyjny do rehabilitacji mobilnej oraz samochód leasingowany, który pozwoli na dotarcie do osób niesamodzielnych, uczestników projektu na terenie całego powiatu zgierskiego. 

Czas realizacji projektu: 01.03.2019 r. - 28.02.2022 r.