Informacja dotycząca trwałości projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim”

Z dniem 28 lutego 2022 r. zakończyła się realizacja partnerskiego projektu „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałania  IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w związku z umową nr RPLD 09.02.01-10-B058/18-00.

W ramach zapewnienia trwałości, rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług oferowanych w ramach projektu, Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. ogłasza gotowość przez okres odpowiadający okresowi 36 miesięcy, do świadczenia specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania w tym:

 • specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • pracy socjalnej,
 • fizjoterapii/rehabilitacji.

PAKIET USŁUG Z CENNIKIEM  do pobrania
„Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” – pod tą tajemniczą nazwą kryje się projekt, który ma za zadanie wesprzeć osoby niesamodzielne i niepełnosprawne w ich codziennym życiu. CUŚ jest projektem partnerskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Od 1 marca, przez następne 3 lata, blisko tysiąc osób z naszego powiatu, będzie mogło skorzystać m.in. z bezpłatnych porad prawnych, specjalistycznych usług opiekuńczych i zdrowotnych, a także uzyskać pomoc przy załatwianiu codziennych spraw.
Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim" realizowany będzie w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. 
Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Zgierzu/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu oraz pięciu partnerów:

 1. Gmina Miasto Zgierz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, 
 2. Gmina Miasto Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie, 
 3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu, 
 4. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu, 
 5. Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. w Rąbieniu. 

Specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania 
Realizacja zadania polegać będzie na wsparciu osób niepełnosprawnych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym fizjoterapii/rehabilitacji) w miejscu zamieszkania. 
Każdej osobie niepełnosprawnej zakwalifikowanej do projektu przysługiwać będzie miesięcznie:

 • 24 godziny specjalistycznych usług (w tym 2 godziny wsparcie psychologa, 2 godziny wsparcia pracownika socjalnego, 20 godzin – wsparcia opiekuna),
 • 50 godzin fizjoterapii w okresie 10 miesięcy. 

Usługa fizjoterapii i rehabilitacji świadczona będzie na podstawie skierowania od lekarza POZ lub specjalisty oraz Indywidualnej Ścieżki Wsparcia. Wsparcie dostosowane będzie do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności uczestnika. Zakres i liczba godzin wsparcia będzie odpowiadała  na zdiagnozowane potrzeby osoby niepełnosprawnej określone w IŚW utworzonej przez psychologa i pracownika socjalnego i zostanie określona w trójstronnym kontrakcie. 
Do realizacji zadań zakupiony zostanie sprzęt rehabilitacyjny do rehabilitacji mobilnej oraz samochód leasingowany, który pozwoli na dotarcie do osób niesamodzielnych, uczestników projektu na terenie całego powiatu zgierskiego. 

Czas realizacji projektu: 01.03.2019 r. - 28.02.2022 r. 
Całkowita wartość projektu: 6 318 904,33 zł
Dofinansowanie 5 643 317,59 z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 5 371 068,68 zł
 • ze środków dotacji celowej w kwocie nieprzekraczającej 272 248,91 zł

DO POBRANIA:

 1. FORMULARZ DANYCH UCZESTNIKA PROJEKTU „CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM”
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
 3. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 4. Załącznik - I. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
 5. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
 6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie „ Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”
 7. Oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego w związku z udziałem w projekcie „ Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”
 8. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
 9. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH WRAŻLIWYCH